Dotacje dla branży HoReCa

Dotacje dla branży HoReCa

Zapraszamy do skorzystania z dotacji dla sektora HoReCa!

 

Przedmiot konkursu

Działania mające ma celu unowocześnienie lub/i  wprowadzenie nowych produktów/usług: zakup wyposażenia/sprzętu (środki trwałe, oprogramowanie), prace budowlane, działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych, inwestycje związane z zieloną transformacją.

 

Kto może składać wnioski

 • Sektor MSP
 • Przedsiębiorstwa przystępujące do konkursu będą musiały odnotowywać spadki obrotów wysokości co najmniej 20% w latach 2020 lub 2021.
 • Posiadanie odpowiedniego PKD (przynajmniej jednego z wyszczególnionych):
  • 10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
  • 20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
  • 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
  • 10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
  • 10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
  • 21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
  • 29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
  • 30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
  • 14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
  • 21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • 34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;
  • 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
  • 11.A Działalność agentów turystycznych;
  • 11.B Działalność pośredników turystycznych;
  • 12.Z Działalność organizatorów turystyki;
  • 90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  • 90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
  • 90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
  • 30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  • 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
  • 02.Z Działalność muzeów;
  • 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
  • 04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody;
  • 04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Finansowanie grantu

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w ramach konkursu wynosi 600 tys. zł.

 

Wysokość dotacji 90% (maksymalnie 540 tys. zł)

Inwestycje będą finansowane w ramach pomocy de minimis.

 

Informacje dodatkowe:

 • Dywersyfikacja oferty o nowe/udoskonalone produkty lub usługi
 • Gotowość formalno-prawna do realizacji projektu (posiadanie niezbędnych zgód, zezwoleń administracyjnych)
 • Okres realizacji projektu, maksymalnie 1 rok od momentu otrzymana wsparcia
 • Większy spadek obrotów w latach 2020 lub 2021 niż wymagane 20%

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje:

Ania Szymałkowska --> kontakt

Stanisław Aleksandrow --> kontakt