Polityka prywatności

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO PIENIĄDZE DLA BIZNESU SP. Z O.O. ORAZ PIENIĄDZE DLA BIZNESU S. ALEKSANDROW A. SZYMAŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Pieniądze dla biznesu Sp. z o.o. oraz Pieniądze dla biznesu S. Aleksandrow A. Szymałkowska Spółka Jawna” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie „Pieniądze dla biznesu”, w którym Pieniądze dla biznesu Sp. z o.o. oraz  Pieniądze dla biznesu S. Aleksandrow A. Szymałkowska Spółka Jawna zamieszcza informacje o tematyce finansowej, bankowej i ekonomicznej.

 

II. DEFINICJE

 

Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Pieniądze dla biznesu Sp. z o.o. oraz  Pieniądze dla biznesu S. Aleksandrow A. Szymałkowska Spółka Jawna” sformułowania oznaczają:
Pieniądze dla biznesu – firmy Pieniądze dla biznesu Sp. z o.o. oraz  Pieniądze dla biznesu S. Aleksandrow A. Szymałkowska Spółka Jawna, będące twórcami serwisu tematycznego oraz właścicielami praw do
niego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami.
Serwis – serwis tematyczny Pieniądze dla biznesu, poświęcony tematyce finansowej, bankowej i ekonomicznej.
Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonych w niniejszych „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Pieniądze dla biznesu Sp. z o.o. oraz  Pieniądze dla biznesu S. Aleksandrow A. Szymałkowska Spółka Jawna”, materiały obejmujące w szczególności informacje, artykuły oraz formularze kontaktu Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.
Serwis informacyjny – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 

 1. Dostęp do części zasobów serwisu, określanej jako serwis informacyjny, nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
 2. Pieniądze dla biznesu Sp. z o.o. oraz  Pieniądze dla biznesu S. Aleksandrow A. Szymałkowska Spółka Jawna zalecają używanie następujących przeglądarek do korzystania z serwisu:
  - MS Internet Explorer, wersje od 8.0,
  - Chrome od 10.0,
  - Firefox od 3.0.
  Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

 

IV. ZOBOWIĄZANIA PIENIĄDZE DLA BIZNESU SP. Z O.O.

 

Pieniądze dla biznesu Sp. z o.o. oraz  Pieniądze dla biznesu S. Aleksandrow A. Szymałkowska Spółka Jawna zapewniają Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

 

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Pieniądze dla biznesu Sp. z o.o. oraz  Pieniądze dla biznesu S. Aleksandrow A. Szymałkowska Spółka Jawna” oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 

 1. Pieniądze dla biznesu Sp. z o.o. oraz  Pieniądze dla biznesu S. Aleksandrow A. Szymałkowska Spółka Jawna oświadczają, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Pieniądze dla biznesu Sp. z o.o. oraz  Pieniądze dla biznesu S. Aleksandrow A. Szymałkowska Spółka Jawna nie ponoszą również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
 3. Pieniądze dla biznesu Sp. z o.o. oraz  Pieniądze dla biznesu S. Aleksandrow A. Szymałkowska Spółka Jawna nie odpowiadają ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
  Pieniądze dla biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 78 lok. A26, 90-557 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerami: KRS 0000563184, REGON 361582324, NIP 7252088802.
  Pieniądze dla biznesu S. Aleksandrow A. Szymałkowska Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi (90-557), ul. Andrzeja Struga 78 lok. A26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590312 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 7272798487.

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu
  rejestracyjnym.
 2. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celach kontaktowych związanych z doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej, leasingowej, faktoringowej, doborze
  najlepszej formy inwestowania wolnych środków finansowych, atrakcyjnych ofert ubezpieczeniowych, pomocy w uzyskaniu dotacji, usług Administratora Danych, statystycznym i archiwizacyjnym, a także w celu przesyłania informacji handlowych,
  zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika są Pieniądze dla biznesu Sp. z o.o., ul. A. Struga 78/A26, 90-557 Łódź oraz  Pieniądze dla biznesu S. Aleksandrow A. Szymałkowska Spółka Jawna, ul. A. Struga 78/A26, 90-557 Łódź.
 4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Pieniądze dla biznesu Sp. z o.o. oraz  Pieniądze dla biznesu S. Aleksandrow A. Szymałkowska Spółka Jawna realizację powyższych usług. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie
  i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość na adres kontakt@pieniadzedlabiznesu.pl
 7. Użytkownik, przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody.
  Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres kontakt@pieniadzedlabiznesu.pl, stosownego żądania wraz
  z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 

 1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW serwisu.
 3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować na adres siedziby Pieniądze dla biznesu Sp. z o.o. oraz  Pieniądze dla biznesu S. Aleksandrow A. Szymałkowska Spółka Jawna oraz na adres e-mail kontakt@pieniadzedlabiznesu.pl.
 5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@pieniadzedlabiznesu.pl.
 6. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Pieniądze dla biznesu Sp. z o.o. oraz  Pieniądze dla biznesu S. Aleksandrow A. Szymałkowska Spółka Jawna zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
 7. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 8. W wypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.